Nekla - turystyka.nekla.eu

mgops-2.jpg c9d3195136bf07dd64d7288dfa9e01f8
DOŁĄCZONE PLIKI
500 +
2016-03-01 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Od 1 lipca 2019r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem przypadku gdy, dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub

żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się

okresach, albo

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje

i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo

4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, poza odpowiednimi informacjami wskazanymi we wniosku uwzględnia się również odpowiednio:

1) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie

zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622);

2) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;

3) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

4) odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

5) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

6)prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

7)inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg 9e2c1d9fd061f999bc2b494cf6b0964d
indeks.png 73fe87120171863b597adcd43b345dec
mocarz.jpg 4c1217a3f67e30e1a034f69c904d0ac0
klub senior+ LOGO.png 3e4a0fdfdd537b875a1e7dd68bd81b2a
04_Plakat 50X70 mały.jpg 1d336997c8c460a78b51f50b3a48ea35
handel.jpg 008921070d06d66e7e14cdf4b1121fd7
czyjesteś.jpg a34dd129ae07fcf0a10577abb7a28677
zmień.jpg de907becf43c267b32ed974e94537831