Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg 04bf3e887497150d861f2eb6b4bb0910
DOŁĄCZONE PLIKI
500 +
2016-03-01 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Od 1 lipca 2019r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem przypadku gdy, dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub

żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się

okresach, albo

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje

i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo

4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, poza odpowiednimi informacjami wskazanymi we wniosku uwzględnia się również odpowiednio:

1) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie

zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622);

2) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;

3) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

4) odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

5) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

6)prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

7)inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg 20ac1506b1edd4748e8f5ac83319b77c
indeks.png e07ab9d10bfb5261f07b7eea37923873
mocarz.jpg 148173c66def755f02420963385acdd6
klub senior+ LOGO.png 0bcacd5033793a49c9e612a8f7e6810c
04_Plakat 50X70 mały.jpg 7c3e332915cc3ffde63de3967c3e51d3
handel.jpg b0c9ed3c76b03330bc270bfb549e9baf
czyjesteś.jpg f5550a077d3c939a07aa747e3f72171f
zmień.jpg 6579efbd48bafd00c70bca861e73588d