Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg ec1abaf8be0f683ddfcd862006c7dbf7
Ogłoszenie o naborze na wychowawcę do prowadzenia zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży w Świetlicy Środowiskowej w Stępocinie.
2019-02-06 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Praca na umowę – zlecenie w wymiarze 4 h tygodniowo, w okresie od 01.02.2019r. do 31.12.2019 r.

Liczba osób niezbędnych do wykonania zadania: 2

Miejsce wykonywania zadań: Świetlica Środowiskowa w Stępocinie

Zakres wykonywanych zadań:

1.Opieka nad dziećmi – uczestnikami zajęć świetlicowych, organizacja tych zajęć, tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych), wspieranie
w trudnościach szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych, posiadanie wiedzy na temat dysfunkcji występujących w rodzinie.

2.Organizacja zajęć komputerowych w świetlicy oraz opieka nad dziećmi i młodzieżą biorącymi

w nich udział.

3.Prowadzenie dokumentacji, w tym: wykazu przepracowanych godzin,sporządzanie listy

obecności dzieci i młodzieży.

Warunki zlecenia

Warunki dotyczące charakteru zlecenia i sposobu wykonywania zadań:

1. Praca w godzinach popołudniowych.

Wymagania niezbędne do wykonywania zadań:

1. Ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub,

2. Ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi
w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym
z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub

3. Co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Życiorys (CV) i list motywacyjny,

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3. Kopia dowodu osobistego lub paszportu,

4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub aktualne

5. Zaświadczenie o zatrudnieniu (w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku).

6.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona.

Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z napisem: ,,Nabór na wychowawcę do prowadzenia zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży w Świetlicy Środowiskowej w Stępocinie” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla  w terminie do dnia 21.01.2019 r.

 

Informacje dodatkowe:

Niezbędne dokumenty należy złożyć w oryginale, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Dokumenty nieodebrane w ramach naboru w terminie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 4380-170.

 

Informujemy, że w wyniku naboru wybrano kandydature Pani Barbary Pawlak.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
indeks.png 4d09174e179a511339bab1d74d3e1b6c
mocarz.jpg d3e849ce65cb3af68c57aa81428899ff
klub senior+ LOGO.png 145c8b1afc4f3c690b3385777b60a4b4
04_Plakat 50X70 mały.jpg 75d0aed8cce48bca16e98a6a9bece483
handel.jpg af97130ecd32ed527f671db320aad5a9
czyjesteś.jpg 634691331fd291c6ab6bd4dcedd6c2b2
zmień.jpg a2108a36e626c51b1bb5bc04a2770547