Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg 46e63018c98b6efc32f62dfe2bb40614
Ogłoszenie o naborze na wychowawcę do prowadzenia zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży w Świetlicy Środowiskowej w Stępocinie.
2019-02-06 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Praca na umowę – zlecenie w wymiarze 4 h tygodniowo, w okresie od 01.02.2019r. do 31.12.2019 r.

Liczba osób niezbędnych do wykonania zadania: 2

Miejsce wykonywania zadań: Świetlica Środowiskowa w Stępocinie

Zakres wykonywanych zadań:

1.Opieka nad dziećmi – uczestnikami zajęć świetlicowych, organizacja tych zajęć, tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych), wspieranie
w trudnościach szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych, posiadanie wiedzy na temat dysfunkcji występujących w rodzinie.

2.Organizacja zajęć komputerowych w świetlicy oraz opieka nad dziećmi i młodzieżą biorącymi

w nich udział.

3.Prowadzenie dokumentacji, w tym: wykazu przepracowanych godzin,sporządzanie listy

obecności dzieci i młodzieży.

Warunki zlecenia

Warunki dotyczące charakteru zlecenia i sposobu wykonywania zadań:

1. Praca w godzinach popołudniowych.

Wymagania niezbędne do wykonywania zadań:

1. Ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub,

2. Ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi
w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym
z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub

3. Co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Życiorys (CV) i list motywacyjny,

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3. Kopia dowodu osobistego lub paszportu,

4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub aktualne

5. Zaświadczenie o zatrudnieniu (w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku).

6.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona.

Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z napisem: ,,Nabór na wychowawcę do prowadzenia zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży w Świetlicy Środowiskowej w Stępocinie” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla  w terminie do dnia 21.01.2019 r.

 

Informacje dodatkowe:

Niezbędne dokumenty należy złożyć w oryginale, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Dokumenty nieodebrane w ramach naboru w terminie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 4380-170.

 

Informujemy, że w wyniku naboru wybrano kandydature Pani Barbary Pawlak.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
indeks.png 6056f6769a2fe4cd5f5655d268ab90e8
mocarz.jpg 5c29d5df3b3bf1bfc6cd803d36f2ceea
klub senior+ LOGO.png eca8e00d2483c713c82c3b0ea2f4d864
04_Plakat 50X70 mały.jpg 6fe22d6777fa626ad344a3e4e37462f8
handel.jpg 82dea4f8855f783a3b6253cda0f8eff3
czyjesteś.jpg 532913153526d1882f53919b494ef061
zmień.jpg 5e46b478fa698402f8c74269b11a3439