Nekla - nekla.eu

mgops-2.jpg 02eb4c21ad254a0d3437119fae4f1141
Nowe zasady udzielania pomocy finansowej w formie zasiłków celowych
2017-08-18 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

W dniu 17 sierpnia 2017 r., Minister Spraw Wewnętrznych ustanowił nowe Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarująych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszacych znamiona klęsk żywiołowych.

Nowe zasady do pobrania w formie załącznika.

Istotną zmianą to pkt. I.3. i III.3

I.3 Przez budynek mieszkalny rozumie się także budynek gospodarczy służący zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych rodziny lub osoby samotnie gospodarujące, w szczególności budynek inwentarski. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budynku gospodarczego pomoc przyznawana jest odrębnie do wysokości ograniczeń przewidzianych odpowiednio dla zniszczenia lub uszkodzenia budynku/lokalu mieszkalnego, z tym że w przypadku odbudowy udzielona pomoc nie może przekroczyć kwoty 100 tys. zł

III.3 Wysokość pomocy ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł przyznawanej w związku ze szkodami w jednym budynku/lokalu mieszkalnym, z zastrzeżeniem pkt. I.3.(...)

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
zmień.jpg e62127968e0839e4c955ea77f64f7d77
handel.jpg dbecbd28e1aedef53ece2d622a90ab42
czyjesteś.jpg 01f37b61f1cb235985461f46e1e15c9b