Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg 7ba16302dd0de67fca32e1855dfb1eef
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2017/2018
2017-08-07 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

         Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli informuje, że można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 dla ucznia / słuchacza zamieszkałego na terenie Miasta i Gminy Nekla, na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Miejsce i termin składania wniosków:

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nekli, ul. Dworcowa 12 oraz do pobrania na stronie internetowej www.mgops.nekla.eu

Wniosek z wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 1 sierpnia – 15 września 2017 roku,

Słuchacze kolegiów składają wnioski do 15 października 2017 roku

W godzinach:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek – piątek: 7.00 – 15.00

Osoby uprawnione do otrzymania stypendium szkolnego

 1. Uczniowie szkół publicznym i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla młodzieży
  i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 4. Słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie wniosku oraz udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia / słuchacza, w której dochód netto na osobę w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł.

Wymagane dokumenty

*  aktualne zaświadczenie ze szkoły osób uprawnionych, które ukończyły 18 rok życia,

*  dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:

 1. z tytułu stosunku pracy - zaświadczenie lub oświadczenie,
 2. z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – kserokopia umowy, kserokopia rachunku lub oświadczenie;
 3. z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – kserokopia odcinka świadczenia, kserokopia decyzji o przyznaniu i wysokości świadczenia lub oświadczenie,
 4. z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie,
 5. zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów,

*  dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej:

 1. działalność na zasadach ogólnych - oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku oraz kserokopia zeznania podatkowego za poprzedni rok podatkowy lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
  za poprzedni rok lub oświadczenie,
 2. działalność w formie uproszczonej – kserokopia zeznania podatkowego za poprzedni rok podatkowy lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za poprzedni rok podatkowy lub oświadczenie,
 3. działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie,
 4. działalność w formie karty podatkowej – kserokopia decyzji o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie,

*  kserokopia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, kserokopia odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty,

*  w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) z innej gminy - zaświadczenie lub oświadczenie o wypłacaniu tych świadczeń,

*  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku lub oświadczenie
o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

*  stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego - zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości,

*  w przypadku korzystania z pomocy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli zaświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

*  dochód z gospodarstwa rolnego - zaświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych,

*  oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.

Uwaga: W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu. Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

Sposób realizacji

Stypendia wypłacane będą na podstawie przedłożonych rachunków i faktur. Rachunki/faktury powinny być wystawione na wnioskodawcę. Dowody księgowe, na podstawie których będą refundowane koszty poniesione w związku z nauką ucznia, powinny :

-  pochodzić z roku szkolnego 2017/2018,

-  potwierdzać uprawnione wydatki edukacyjne

Dokumenty księgowe powinny zawierać między innymi: numer, datę wystawienia, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej dokument. Dowody księgowe muszą być poprawne pod względem merytorycznym oraz formalno – rachunkowym. Przedłożone do refundacji oryginały dowodów księgowych pozostają w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla. 

Do wydatków można w szczególności zaliczyć:

uprawnione do poniesienia od 1 czerwca 2017r.

 1. PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

uprawnione do poniesienia od 1 lipca 2017r.

 1. WSZYSTKIE POWYŻEJ PODANE, KTÓRYCH MOŻNA BYŁO DOKONAĆ OD 1 CZERWCA 2017 R. ORAZ WYDATKI WYMIENIONE PONIŻEJ
 2. ZESZYTY
 3. SŁOWNIKI, ENCYKLOPEDIE, ATLASY, TABLICE MATEMATYCZNE
 4. LEKTURY SZKOLNE
 5. TORNISTER (PLECAK SZKOLNY, TORBA SZKOLNA)
 6. STRÓJ NA W-F, W TYM: OBUWIE SPORTOWE – 1 SZT., KOSZULKA SPORTOWA – 1 SZT., SPODENKI SPORTOWE (SZORTY) – 1 SZT., DRES SPORTOWY (LUB BLUZA SPORTOWA
  – 1 SZT., SPODNIE SPORTOWE – 1 SZT.) - RAZ NA SEMESTR
 7. PRZYBORY I ODZIEŻ DO NAUKI ZAWODU (NP. FARTUCH, OBUWIE OCHRONNE)
 8. ARTYKUŁY SZKOLNE (NP. PIÓRNIK, BLOKI, FLAMASTRY, KREDKI, PĘDZLE, FARBY, KLEJ, PAPIER KOLOROWY, OŁÓWKI, DŁUGOPISY, PIÓRA, GUMKI,  TEMPERÓWKI, KALKULATORY, BIBUŁA, BRYSTOLE, PAPIER KANCELARYJNY, NOŻYCZKI, TAŚMA KLEJĄCA, PAPIER MILIMETROWY, KOREKTORY, PRZYBORY GEOMETRYCZNE, PLASTELINA, MODELINA, itd.)

uprawnione do poniesienia od 1 września 2017 r.

 1. WSZYSTKIE POWYŻEJ PODANE, KTÓRYCH MOŻNA BYŁO DOKONAĆ OD 1 CZERWCA 2017R. I OD 1 LIPCA 2017 R. ORAZ WYDATKI WYMIENIONE PONIŻEJ
 2. DRUKARKA, PAPIER DO DRUKARKI, TUSZ DO DRUKARKI
 3. POKRYCIE KOSZTÓW ABONAMENTU INTERNETOWEGO (refundacji za internet podlegają również faktury wystawione na dorosłego członka gospodarstwa domowego ucznia innego niż wnioskodawca)
 4.  MULTIMEDIALNE PROGRAMY EDUKACYJNE
 5. KOMPUTER, OPROGRAMOWANIE, CZĘŚCI DO KOMPUTERA
 6. BIURKO, KRZESŁO DO BIURKA / FOTELIK DO BIURKA, LAMPA BIUROWA
 7. INSTRUMENTY MUZYCZNE (po dołączeniu oryginału zaświadczenia ze szkoły, potwierdzającego uczęszczanie ucznia na zajęcia muzyczne)
 8. OPŁATY ZA WEJŚCIE NA BASEN (po dołączeniu oryginału zaświadczenia ze szkoły o wysokości poniesionych przez rodzica / prawnego opiekuna ucznia lub pełnoletniego ucznia, opłat za korzystanie z basenu oraz potwierdzającego, że nauka pływania odbywa się w ramach zajęć lekcyjnych) 
 9. STRÓJ KĄPIELOWY, KLAPKI, OKULARY PŁYWACKIE – 1 SZT. NA SEMESTR (po dołączeniu oryginału zaświadczenia ze szkoły potwierdzającego, że nauka pływania odbywa się w ramach zajęć lekcyjnych) 
 10. OPŁATY ZA WEJŚCIE DO KINA / TEATRU (po dołączeniu oryginału zaświadczenia ze szkoły o wysokości poniesionych przez rodzica / prawnego opiekuna ucznia lub pełnoletniego ucznia, opłat za wejście do kina / teatru oraz potwierdzającego, że udział ucznia w seansie filmowym / przedstawieniu teatralnym miał miejsce w ramach zajęć lekcyjnych) 
 11. ZIELONA SZKOŁA, WYCIECZKI SZKOLNE (po dołączeniu oryginału zaświadczenia ze szkoły o wysokości poniesionych przez rodzica / prawnego opiekuna ucznia lub pełnoletniego ucznia, opłat za ZIELONĄ SZKOŁĘ / WYCIECZKĘ SZKOLNĄ oraz potwierdzającego, że była to wycieczka szkolna
 12. ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, EDUKACYJNE I INNE (po dołączeniu oryginału zaświadczenia wystawionego przez podmiot realizujący zajęcia o wysokości poniesionych przez rodzica / prawnego opiekuna ucznia lub pełnoletniego ucznia, opłat za zajęcia lub rachunku wystawionego prze podmiot realizujący zajęcia)
 13. KOSZT POBIERANIA NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Obuwie, koszulka, spodenki (szorty), dres, bluzka, spodnie zakupione na zajęcia wychowania fizycznego MUSZĄ mieć adnotację „SPORTOWE”w innym przypadku w/w towar nie będzie podlegał refundacji! Plecak, torba MUSZĄ mieć adnotację „SZKOLNY/A”w innym przypadku w/w towar nie będzie podlegał refundacji!

Wypłata stypendium planowana jest w dwóch okresach: w grudniu 2017 r. oraz w czerwcu 2018 r.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, o której mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zamieszkałemu na terenie Miasta i Gminy Nekla, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące
od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
indeks.png 6a8e4c70f6adcdf3a806de17c5041ede
mocarz.jpg fbec8297af9bf03593f9d6df20b5320f
klub senior+ LOGO.png d8fe328b95c1eb631b76f34062bf51c3
04_Plakat 50X70 mały.jpg fa2ba3e5a351eb4f2b60757d97d7afd7
handel.jpg ca7b192033069965b21cc831d0472baa
czyjesteś.jpg 96b0042b31ba07a18203a69f9a60a31a
zmień.jpg 85c90322a4248d2c3268a2ce9766331f