Nekla - turystyka.nekla.eu

mgops-2.jpg 93d28470c5df2fb2df8a89e9a060ed78
ZAPYTANIE OFERTOWE specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2020-01-07 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

ZAPYTANIE OFERTOWE

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

I. Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania lub w warunkach do tego specjalnie dostosowanych w roku 2020.

Usługi świadczone dla dzieci i dorosłych

1.Nazwa oraz adres zamawiającego.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli, ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla tel. 614386-472

2. Tryb udzielania zamówienia.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2019,poz. 1843)na podstawie art. 4 pkt 8.

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub warunkach do tego specjalnie dostosowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie:

a) art. 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

b) art. 18.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodnie z zakresem określonym w :

c) Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)

Szacowana średnia liczba usługobiorców: 8 osób. Szacowana liczba godzin usług w okresie obowiązywania umowy maks. 865 godzin łącznie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

4. Termin wykonania usługi od 02 stycznia do 31 grudnia 2020r.

Świadczona na podstawie kopii indywidualnych decyzji administracyjnych przekazywanych przez Zamawiającego, precyzujących zakres usług, termin rozpoczęcia i zakończenia, wymiar godzin oraz odpłatność za usługę.

Warunki udziału w postępowaniu:

A) WARUNKI PRZEDMIOTOWE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Opis sposobu spełniania warunku: Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)

b) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:

Opis sposobu spełnienia warunku: zamawiający nie dokonuje określenia szczególnych warunków w tym zakresie, oprócz złożenia oświadczenia w treści oferty o spełnianiu warunku.

c) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Opis sposobu spełniania warunku: o realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający kwalifikacje i doświadczenie określone w § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. W sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)

Opis sposobu spełniania warunku: Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku na podstawie oświadczenia w treści oferty o spełnianiu warunku oraz dokumentów potwierdzających kwalifikację.

6. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć:

a) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

b)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania wraz z dokumentami poświadczającymi przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych,

c) wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wraz z dowodami (np. poświadczenia, referencje, protokoły odbioru) z treści, których będzie jednoznacznie wynikać, że usługi zostały te wykonane należycie.

d) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)

7. Opis sposobu obliczenia ceny Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.

8. Kryteria oceny oferty:

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) Cena – waga 100 %,

9.Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty: ofertę należy złożyć w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nekli, ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla z dopiskiem na kopercie „Oferta na usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Ofertę można składać drogą pocztową, osobiście, wyłącznie na formularzu.

„TREŚĆ OFERTY” będącymi załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 17 grudnia 2019 r. do godziny 12:00. Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w ofercie:

– oczywiste omyłki pisarskie,

– oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną. Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w pkt. 5 i 6.

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: http://mgops.www.nekla.eu

11. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Weronika Łyskawa- tel. 614386-472

12. Załączniki do zapytania ofertowego:

a) druk treść oferty- zał nr 1

b) druk- wykaz osób- zał nr 2

c) druk- wykaz usług- zał nr 3.

Weronika Łyskawa

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg 8335541711ae309990b3f0ec11ee6515
indeks.png fda8c77b3d0827af110013e42089f1bb
mocarz.jpg ba9d374299e18fbd6f9f3feb7c530a70
klub senior+ LOGO.png 1bee213795cc7246966f28fe6e3ef7c9
04_Plakat 50X70 mały.jpg c8aaedf8524111ddd8c5ae606ea3e2c4
handel.jpg 78365acda06d224357c9383ef8ba82c8
czyjesteś.jpg 1df3127cdccda0c1ddfc1dcd888c500b
zmień.jpg 44dd35909267cb0ba3a5f39081c5a574