Nekla - turystyka.nekla.eu

mgops-2.jpg ea0e81908ce0e9e5d883c4af216adb74
OGŁOSZENIE o wolnym stanowisku urzędniczym w MGOPS w Nekli
2019-12-03 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

1. Stanowisko pracy: stanowisko ds. administracyjno- biurowych

2. Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu

3. Niezbędne wymagania stawiane kandydatom:

1) wykształcenie: min. średnie,

2) znajomość przepisów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy kodeks postępowania administracyjnego, oraz umiejętność ich zastosowania,

3) biegła umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego,

4) bardzo dobra umiejętność obsługi klienta i rozwiązywania problemów, 5) otwartość, komunikatywność oraz świadomość standardów związanych z obsługą klientów,

6) umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w obsłudze klienta,

7) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

8) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe umyślne.

4. Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom:

- umiejętność pracy w zespole,

- otwartość na zmiany, identyfikacja z celami,

- odpowiedzialność, sumienność i dokładność,

- zaangażowanie,

- inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

5. Zakres wykonywanych zadań:

- udzielanie klientom informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na temat świadczeń i procedur ich pozyskiwania w zakresie realizowanych zadań,

- kontrola nad prawidłowym obiegiem dokumentów, archiwizacja dokumentów,

- obsługa poczty tradycyjnej oraz elektronicznej,

- odbieranie telefonów oraz prowadzenie rozmów telefonicznych lub kierowanie ich do odpowiednich sekcji,

- obsługa sprzętu biurowego,

- opracowywanie sprawozdań,

- nadzór nad zaopatrzeniem w niezbędne materiały oraz artykuły biurowe,

- współpraca z Bankiem Żywności- gromadzenie niezbędnej dokumentacji,

- ewidencja czasu pracy.

6. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz obsługą interesantów (bezpośrednią i telefoniczną).

7. Wymagane dokumenty:

1) CV,

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według wzoru znajdującego się na stronie internetowej MGOPS,

3) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji,

4) podpisana klauzula informacyjna w zakresie rekrutacji,

5) kserokopie świadectw pracy,

6) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

7) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

10) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

8. Inne informacje: Proces rekrutacji obejmuje: I etap: Analizę dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności profilu kandydata z wymaganiami niezbędnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze. II etap: Rozmowę kwalifikacyjną przed komisją ds. naboru z wybranymi kandydatami.

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów: Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na wolne stanowisko ds. administracyjno- biurowych” należy złożyć osobiście w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nekli lub przesłać na adres: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli, ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla do 20 grudnia 2019 r. (decyduje data wpływu do Ośrodka).

Zgłoszenia kandydatów po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeniowej w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nekli, ul. Dworcowa 12, na stronie internetowej Ośrodka www.mgops.nekla.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nekla.

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Weronika Łyskawa

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg 91e6bb59bd5abdefdab9c795742ff802
indeks.png 886789ca7a998eb1e5c7fec97f587dbf
mocarz.jpg 8bfe610949dbf713c852e09c2a3e4e69
klub senior+ LOGO.png 00adbd87e482e803033cdd32c3d737d9
04_Plakat 50X70 mały.jpg eab71fba2cc115be0949161c73017cbf
handel.jpg 3bd2a4ba497cde95cc68afb94098dbd3
czyjesteś.jpg c39a47ebd88601b3f4d60c5f2aeb4bf8
zmień.jpg 56823dc26cec6238e09c536b4598f3f0